Szkoła Podstawowa nr 4 w Myszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Myszkowie.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-25

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

NIE ZOSTAŁY SPEŁNIONE NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

  • Etykieta pola wyszukiwania została ukryta ponieważ opis pola został rozwiązany w inny sposób

WYŁĄCZENIA:

  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego poprzez samoocenę.

Badanie dostępności strony zostało wykonane z pomocą następujących narzędzi:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail, nauka4@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 313 07 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Osobą do kontakt w sprawie dostępności jest dyrektor szkoły Jacek Woś

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Szkoła Podstawowa nr 4 w Myszkowie, Jedwabna 93, 42-300 Myszków

Do budynku prowadzą 4 wejścia od ul. Jedwabnej, 3 od ulicy Różanej:

  1. wejście główne od strony ul. Jedwabnej

  2. wejście do kuchni od strony ul. Jedwabnej

  3. wejście do oddziału przedszkolnego od strony ul. Jedwabnej

  4. dwa wyjście awaryjne z korytarza od strony ul. Różanej

  5. wyjście ewakuacyjne z sali gimnastycznej od strony ul. Różanej

  6. wejście gospodarcze od strony ul. Jedwabnej

Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze.

Jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku jest możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

TytułTypRozmiarDodany przez
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznegonpdf61.20 KBMałgorzata Maszczyk
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 30 marzec 2021 18:50 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 31 marzec 2021 14:01 Małgorzata Maszczyk Porównaj